Úc – Quốc gia có chất lượng cuộc sống tốt nhất thế giới

Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế(OECD) vừa đưa ra báo cáo xếp hạng chất lượng sống (Better Life Index) của 34 quốc gia thành viên, chấm điểm theo 11 tiêu chí.... Read more »