Dịch vụ ‘tái sinh’ sau khi qua đời giá 200.000 USD

www.Alouc.com – Thành phố Scottsdale, Arizona là nơi chứa 147 bộ não và thân thể, tất cả đều được giữ đông trong ni tơ lỏng, mong ngày được hồi sinh. “Nửa thế... Read more »