Những điều cần biết để trở thành Công dân Úc

Chính phủ Úc nhiệt liệt khuyến khích những người thường trú đủ điều kiện xin nhập quốc tịch Úc. Xin nhập quốc tịch Úc là thể hiện lòng trung thành và sự tận tụy của quý vị đối với đất nước và nhân dân Úc.

Nói một cách khác, đó là bước cuối cùng của hành trình di dân và quyết định chọn nước Úc là quê hương. Tất cả mọi cư dân thường trú ở Úc đều có cơ hội như nhau, việc trở thành công dân là chính thức tham gia toàn diện vào cộng đồng đất nước Úc.

Là công dân là có điều kiện đóng góp hữu hiệu hơn cho đất nước Úc qua việc tham gia mọi mặt vào qui trình dân chủ của đất nước, được bầu cử, được ứng cử vào quốc hội và được làm việc ở các vị trí trong chính phủ. Quốc tịch Úc là sức mạnh đoàn kết toàn dân là nền tảng cho sức mạnh đất nước. Quốc tịch Úc kèm theo đặc quyền và trách nhiệm. Những đặc quyền của quốc tịch Tất cả công dân Úc được hưởng những đặc quyền như:

  • bầu ra chính phủ Úc
  • ứng cử vào quốc hội
  • xin hộ chiếu Úc và tự do nhập cảnh vào Úc
  • đăng ký cho con cái sinh ở nước ngoài được nhập quốc tịch Úc theo diện nguồn gốc xuất thân
  • xin cơ quan đại diện ngoại giao Úc giúp đỡ về mọi mặt khi ở nước ngoài
  • có cơ hội việc làm trong tất cả các vị trí trong Lực lượng Quốc phòng và trong hệ thống Công chức Úc.

Trách nhiệm Quốc tịch Úc kèm theo những trách nhiệm như sau:

  • bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử Liên bang, tiểu bang, lãnh thổ và trưng cầu dân ý *
  • phục vụ trong đoàn bồi thẩm nếu được mời bảo vệ nước Úc khi cần (được hưởng các quyền và miễn trừ như là một công dân sinh đẻ ở Úc)

* trưng cầu dân ý là dịp để nhân dân góp ý kiến về dự thảo tu chỉnh hiến pháp.

Ðối với những người thường trú, bước đầu tiên để trở thành công dân Úc là phải thi đậu trong kỳ thi quốc tịch. Sau khi đã thi đậu và hồ sơ xin quốc tịch Úc được chấp nhận, người xin quốc tịch phải tuyên thệ lòng trung thành tại buổi lễ nhập tịch như sau:

        Từ nay trở đi, có Chúa chứng giám*

Tôi thề trung thành với đất nước và nhân dân Úc

         Tôi sẽ chia sẻ niềm tin dân chủ với họ,

Tôi sẽ tôn trọng quyền lợi và quyền tự do của họ, và

        Tôi sẽ tôn trọng và chấp hành luật pháp của họ.

* Mọi người có thể chọn cách tuyên thệ nói hay không nói đoạn ‘có Chúa chứng giám’.

Người Úc từ mọi nguồn gốc văn hóa và tôn giáo khác nhau có thể duy trì phong tục tập quán, niềm tin của riêng mình, trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời vẫn đoàn kết với nhau như một dân tộc duy nhất. Trở thành công dân Úc có nghĩa là cam kết trung thành với nước Úc và cùng chung sức với toàn dân Úc xây dựng một đất nước vững mạnh, thống nhất và nhân hòa, đồng thời đem văn hóa riêng của mình đóng góp làm phong phú thêm nền văn hóa Úc. 

Nguồn: Dinhcuuc.vn

Facebook Comments